ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ผลงาน เทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  งานตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 
     
 

โครงการวันพระปลอดเหล้า

โครงการวันพระปลอดเหล้า  เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ*********************ชื่อโครงการ                            วันพระปลอดเหล้า  ลักษณะโครงการ                      รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบโครงการ                 สำนักปลัดเทศบาลระยะเวลาในการดำเนินโครงการ    พฤษภาคม 2554  ถึง พฤษภาคม 2555  (ระยะเวลา 1 ปี )สถานที่ดำเนินการ                     เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ 1.  หลักการและเหตุผล            จากสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2543  ประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทุกประเภทอยู่ในอันดับ 5 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา: 2549) ของโลก  สิ่งที่น่าวิตกกังวล คือ คนไทยที่มีอายุเกิน 11 ปี ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากกว่า 1 ใน 3  และกำลังขยายไปสู่ผู้หญิงและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงอายุ 15-19 ปี เพิ่มจำนวนเกือบ 6 เท่า คือ จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 5.6 ในเวลา 7 ปี และกลุ่มเยาวชนชาย 11-19 ปี ดื่มสุราร้อยละ 21 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: 2550)  นอกจากนั้นได้มีการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มคนงานเหล่านี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่าพฤติกรรมการดื่มสุราในคนงานชายสูงถึงร้อยละ 58  ส่วนเพศหญิงพบร้อยละ 9.3 (บัณฑิต  ถิ่นคำรบ: 2547)   จากสภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากในประชาชนไทยดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมามากมาย  เช่น  กลุ่มที่ดื่มเป็นประจำในเพศชายมีปัญหาทะเลาะวิวาทเป็นอันดับแรก  ปัญหาสุขภาพอนามัย  และปัญหาอุบัติเหตุ  ในส่วนของภาระโรคจากพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 2 ของการสูญเสียสุขภาพรองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  ของการสูญเสียทั้งหมด นอกนั้นยังทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความผิดทางเพศ  ความรุนแรงในครอบครัว  ความผิดฐานบุกรุก และปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาในสังคมอีกมากมาย             จากการสำรวจเบื้องต้นของเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ทุกวันร้านค้าจะมีหารจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้บริโภคจำนวนมากต่อวัน ไม่เว้นแม้แต่วันพระ จากนั้นปัญหาที่พบคือ เมื่อเกิดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะเกิดการทะเลาะวิวาททุกครั้งตามสถานที่ต่าง ๆ  และก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน

            ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ จึงมีแนวทางในการช่วยลดอัตราเสียงของความเสียหายที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และช่วยลดอัตราการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ผู้ที่ร่วมดำเนินการตามโครงการ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์

2.  วัตถุประสงค์                   3.1 เพื่อรณรงค์ให้มีการลด  ละ  เลิก  การจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทในวันพระ ในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ                     3.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในส่วนของเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์3.  เป้าหมายหรือสถานที่ดำเนินการ                   ดำเนินการรณรงค์ให้งดการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันพระ  ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์  จำนวน 14 หมู่บ้าน 4. วิธีดำเนินการ                   4. 1        ประชุมทีมงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเขียนโครงการและหาแนวทางการดำเนินโครงการ            4.2  เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน            4.3  เสนอโครงการเพื่อพิจาณาอนุมัติโครงการ            4.4  ดำเนินการตามโครงดาร ดังนี้                   4.4.1      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการในเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานเรื่องวันพระปลอดเหล้า และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ            4.4.2      ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อไร้สายของเทศบาล  ป้ายคัตเอาท์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักของประชาชน                4.5  ติดตามประเมินผลโครงการทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการ                    4.6  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินโครงการ 5.  งบประมาณ                   ขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  จำนวน  6,200  บาท            ค่าจัดทำป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์งานศพปลอดเหล้า            -  ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 เมตร x 4 เมตร ( 2 ป้าย x 1,600 บาท) เป็นเงิน 3,200 บาท                   -  ป้ายโฆษณาวันพระปลอดเหล้า 1. 5  เมตร x 2 มตร ( 5 สื่อ x 600 บาท)เป็นเงิน3,000 บาท                                                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)  6.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                   6.1 ในทุกวันพระประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท            6.3  ในทุกวันพระร้านค่างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้บริโภค             6.4  ในทุกวันพระประชาชนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีการลด ละ เลิกการมั่วสุมและอบายมุขต่าง ๆ                      

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง:
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลในสายงานที่เริ่มต้นจากสายระดับ 1 หรือระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ << 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 >>

 
     
  หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.